Contact

Disclaimer/ Copyright

Deze website is uitsluitend bedoeld als serviceverlening en ter algemene informatie. Indien er sprake is van enige uitleg of advies, heeft dit een algemeen karakter en is niet gericht op een specifieke situatie. Hoewel de informatie op deze website zo zorgvuldig en volledig mogelijk wordt samengesteld, kan geen garantie worden gegeven dat deze informatie volledig juist is en/of blijft. Bezoekers van de website kunnen geen rechten ontlenen aan de publicaties op de website. Er wordt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van op de website gepubliceerde informatie aanvaard. Geen enkele van de op de website gepubliceerde gegevens mogen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ons. Hoewel ernaar gestreefd wordt dat de website continu toegankelijk is, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor eventuele gevolgen op welke wijze dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website om welke redenen dan ook, op enig moment voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. De website kan tevens tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Alle rechten zijn voorbehouden. Iedereen die zich toegang verschaft tot de website wordt geacht op de hoogte te zijn van het hierboven vermelde.

Links naar sites van derden

Onze site bevat links naar websites van derden (“Linked Sites”). Wij hebben geen zeggenschap over dergelijke Linked Sites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Linked Site, met inbegrip van maar niet beperkt tot eventuele links die aanwezig zijn op een Linked Site, dan wel wijzigingen of updates van een Linked Site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor webcasting of andere vormen van verzending vanaf een Linked Site, en wij zijn evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een Linked Site. Wij verstrekken deze links uitsluitend voor uw gemak. Het feit dat wij deze links opnemen, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van ons van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. U bent verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de Linked Sites staan vermeld.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

De informatie en diensten die op onze site aanwezig of beschikbaar zijn kunnen onvolkomenheden of drukfouten bevatten.Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor een bedreigende, lasterlijke, obscene, kwetsende of onwettige inhoud of gedrag van een andere partij of enige schending van de rechten van derden, waaronder begrepen rechten inzake de intellectuele eigendom. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij niet verantwoordelijk zijn voor inhoud die door derden wordt verstuurd of geplaatst op een Linked Site. Voor zover maximaal toegestaan op grond van toepasselijk recht zijn wij in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, bijzondere schade, gevolgschade of enige andere schade met inbegrip van, maar niet beperkt tot schade ten gevolge van het verlies van gebruik, gegevens of winsten, voortvloeiend uit of op de een of andere wijze verband houdend met, het gebruik of de werking van onze site, met de vertraging of het niet kunnen gebruiken van onze site, noch voor enige informatie, software, producten, diensten en daarmee samenhangende grafische gegevens die via onze site worden verkregen of die anderzins voortvloeien uit het gebruik van onze site, hetzij op basis van contact, onrechtmatige daad, nalatigheid, risico-aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als wij van de mogelijkheid van schade op de hoogte zijn gesteld. aangezien sommige rechtssystemen uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is het mogelijk dat de voorgaande beperking op u niet van toepassing is. Indien u niet tevreden bent over enig gedeelte van onze site, of met Één van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige en uitsluitende verhaalsmogelijkheid het gebruik van de site te staken.

Scroll naar boven